Karty bezpečnostných údajov

MAXFORCE White IC (Bayer)

ANTIVESPE (Agrovita)

POTEX (Agrochemix)

AGITA 10 WG (Novartis)

BIFENT FOGGER (ICB Pharma)

RATIMOR granule (Unichem Agro)

ATTRACIDE 26 SC (ICB pharma)

BRODY voskové bloky (Agrovita)

RATIMOR mäkká návnada (Unichem Agro)

KONTAKT (Agrochemix)

FENDONA 6CS (BASF)

RATIMOR parafínové bloky (Unichem Agro)

K-OTHRINE 25 SC (Bayer)

FORMICID (ICB Pharma)

TENOPA (BASF)

LANIRAT G (DDD servis)

GARDENTOP BB (Zapi Industrie Chimiche)

MAXFORCE LN (Bayer)

NORAT G (TransChem Professional)